DOGV de 13 de juliol de 2005 – Núm. 5.048 – Pàgina 24697

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Jardí Històric, a favor del Jardí Botànic de la Universitat de València. [2005/X8170]

Vistes les sol·licituds formulades pel rector de la Universitat de València, entitat titular del Jardí Botànic, per diversos col·lectius ciutadans, així com els requeriments efectuats pel síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en el sentit que es prosseguisca o s’incoe, si és el cas, l’expedient per a la declaració com a Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Jardí Històric, del mencionat recinte immoble.

Vistos els antecedents de què disposa este centre directiu i els informes emesos pel Servici de Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental favorables a la incoació de l’expedient per a la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural.

Vist, així mateix, l’informe favorable a la declaració del Jardí Botànic emés per la Universitat Politècnica de València, de data 14 de maig de 2003, entitat que gaudix de la consideració d’institució consultiva de la Generalitat Valenciana en matèria de patrimoni cultural, tal com preceptua l’article 7 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Atés que per a atendre allò que s’ha sol·licitat, i segons el que disposa l’article 27.7 de l’esmentada Llei, es requerix la incoació d’un nou expedient respecte del ja iniciat mitjançant una resolució, de 23 de novembre de 1982, de la Direcció General de Belles Arts, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura (BOE d’11.01.83). I atés que hi ha una petició expressa, en eixe sentit, que consta a este efecte, del titular de l’immoble.

Esta Direcció General, en l’exercici de les atribucions que li atorga el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, aprovat pel Decret 183/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, resol:

Primer. Incoar expedient per a la declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Jardí Històric, a favor del Jardí Botànic de la Universitat, a València.

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, determinar els valors del bé que justifiquen la declaració, descriure’l, així com les seues parts integrants, pertinences i accessoris per a la seua més perfecta identificació, com també delimitar l’entorn afectat i fixar les normes de protecció del bé i d’este àmbit en els annexos que s’adjunten a la present resolució.

Tercer. En compliment d’allò que s’ha preceptuat en l’article 27.3 de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, notificar esta resolució als interessats i a l’Ajuntament de València i fer-los saber que, de conformitat amb el que establixen els articles 35 i 36 en relació amb l’article 27.4 de la Llei, la realització de qualsevol intervenció, tant en el monument com en el seu entorn, haurà de ser autoritzada preceptivament per esta Direcció General amb caràcter previ a la seua realització i a l’atorgament de llicència municipal si és el cas, quan esta resulte preceptiva, així com qualsevol canvi d’ús en l’immoble que contrau la present incoació, de conformitat amb el que disposa l’article 33 de la dita llei.

Quart. La present incoació, d’acord amb el que establix l’article 33 de la Llei 4/98, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, determina la suspensió de l’atorgament de llicències municipals de parcel·lació, urbanització, construcció, demolició, activitat i la resta d’actes d’edificació i ús del sòl que afecten l’immoble i el seu entorn de protecció, així com de les dites actuacions quan siguen dutes a terme directament per les entitats locals. Queden igualment suspesos els efectes de les ja atorgades, suspensió, els efectes de la qual, de conformitat amb la limitació temporal continguda en l’incís segon de l’article 33 de la Llei 4/98, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, es resoldran després de la declaració. No obstant, la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià podrà autoritzar les actuacions mencionades quan considere que, en aplicació de les normes de protecció determinades per la present resolució, no perjudiquen manifestament els valors del bé que motiven la incoació, així com les obres que, per causa major o interés general, hagueren de realitzar-se inajornablement, segons el que disposa l’incís primer del referit article.

Quint. Que en compliment d’allò que s’ha preceptuat en l’article 27.3 de la Llei es notifique la present resolució al Registre General de Béns d’Interés Cultural per a la seua anotació preventiva i al Registre de la Propietat de València al mateix fi.

Sext. Que la present resolució, amb els seus annexos, es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Boletín Oficial del Estado.

València, 8 de juliol de 2005.– El director general de Patrimoni Cultural Valencià: Manuel Muñoz Ibáñez.

veure document complet