14/06/2006

Sentència TS 2006/3879 del Tribunal Suprem. Sala del Contenciós

Estima el recurs de cassació interposat per Salvem el Botánic contra la sentencia de 17/05/2002 dictada pel TSJ valencià, sentència que queda sense efecte, i desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per Salvem el Botànic contra la resolució dictada el 09/11/1998 pel Conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que va aprovar definitivament la Modificació “Conveni Illa Jesuïtes” del Pla General d’Ordenació Urbana de València.