04/11/2002

Sentència TSJ 2002/10570 del Tribunal Superior de Justícia. Sala del Contenciós

Estima el recurs contenciós-administratiu interposat per Gran Hotel Crystal Palace contra la resolució de la Conselleria de Cultura i Educació, de 30/10/2000, per la qual s’acorda desestimar el recurs d’alçada interposat per la mateixa contra la resolució de 27/07/2000, de la Directora General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, per la qual es denega l’autorització del projecte bàsic de construcció d’un hotel al solar recaient a la Gran Via Ferran el Catòlic  82 de València, declarar-los contraris a dret i anul·lar els mateixos. Reconeix la situació jurídica individualitzada de la recurrent a que se li tinga por atorgada l’autorització demanada, sense perjudici de la necessitat, per a procedir a l’edificació projectada, d’obtenir la preceptiva llicència municipal d’obres.