17/05/2002

Sentència TSJ 2002/5494 del Tribunal Superior de Justícia. Sala del Contenciós

Desestima el recurs contenciós-administratiu interposat contra l’informe de la Direcció General de Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 20/05/1998, així com contra la resolució de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports de 9/11/1998, per la qual s’aprova definitivamente la modificació “Conveni Illa Jesuïtes” del Pla General d’Ordenació Urbana de València.