10/04/2005

Imatge de l'hotel amb penjolls verds

Imatge figurada de l’hotel projectat als terrenys de Jesuïtes. En la realitat suposa 44 metres d’alçària, equivalent a 14 plantes d’edificació convencional, sols 1/3 menys que les denostades tristes torres i molt més extens en superfície. Un macro-bloc amb penjolls vegetals. Una presa de pèl. A continuació, oferim només dues dades de l’últim estudi comparatiu que hem fet sobre el projecte d’hotel:

El volum aparent sobre rasant (aquell que realment serà observat per l’espectador com a interposició paisatgística i al qual s’haurà d’afegir un notable increment degut a l’expansió cap a l’exterior de totes les façanes, generada per les jardineres volades) és actualment de 159.791 m3. Si en el projecte inicial de 1988 era de 69.779 m3, hi ha doncs un increment de 90.012 m3 (un 129%). Es tracta d’un macro-bloc que pretén ocupar més del doble del pretès pel projecte inicial de 1988. Recordem que aquest no va aconseguir mai Llicència i que la seua volumetria ja era, aleshores, una quimera del promotor: el gran hall Crystal que volia estendre’s des de la rasant fins a la planta setena, difícilment hauria pogut materialitzar-se doncs la normativa EDA aplicable, no permetia plantes baixes superiors a 5,30 metres i les exigències d’incendis descarten habitacions que, en recaure sobre eixe espai tancat, resten privades d’evacuació exterior. Per tant el coeficient de multiplicació volumètrica encara hauria resultat més exagerat respecte de la geometria màxima a la que realment podia aspirar el projecte.

La superfície lucrativo-hotelera (superfície construïda relacionada més directament amb els usos hotelers i parahotelers, per exemple sales i salons de convencions) s’incrementa des dels 16.445 m2 del projecte de 1988 fins als 33.358 m2 actuals (un 103%). Són superfícies de directe aprofitament lucratiu (a banda de les ocupades per servituds i annexes de l’activitat, en soterrani o sobrecoberta).  Sorprèn que l’Ajuntament haja taxat la permuta de terrenys sobre la base de l’aprofitament urbanístic nominal (16.445 m2) i no sobre aquestes xifres que tenen valor en el mercat immobiliari. Es tracta d’una malversació?