27/12/2005

LLIURAMENT DE CARTA OBERTA AL SECTOR HOTELER I EMPRESARIAL SOBRE EL FUTUR DE L’ENTORN DEL JARDÍ BOTÀNIC DE VALÈNCIA

Avui els/les Noël Verds/es de Salvem el Botànic han lliurat a l’atenció d’En Miguel Ángel Fernández Torán, President de la UNIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA -UEHPV-, i d’En José Vicente González Pérez, President de la CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL VALENCIANA -CEV- on s’integra dita federació empresarial, una carta oberta “per demanar-los un esforç de mediació sobre un problema urbà de primera magnitud que, relacionat amb el sector hoteler, té plantejat la ciutat de València… i afecta al patrimoni cultural que representa al conjunt del poble valencià… al futur de l’entorn del Jardí Botànic de València”, per al qual està tramitant-se la declaració de Jardí Històric, Bé d’Interés Cultural.

En la carta es recorda la “llarga controvèrsia urbanística” que es manté sobre eixe entorn patrimonial, en la cantonada del Passeig de la Petxina i la Gran Via de Ferran el Catòlic, originàriament pati de jocs i replaça de l’antic Col·legi dels Jesuïtes. Allí l’empresa GRAND HOTEL CRYSTAL PALACE, del grup hoteler barceloní EXPOGRUPO, compta amb uns drets d’edificabilitat de 16.445 m2 de sostre que, malgrat els límits establerts per la Conselleria de Cultura d’un màxim de 5-6 altures i “per comptes d’avenir-se a una negociació sensible amb els interessos patrimonials de la ciutat que acull els seus negocis, s’entesta en la pretensió d’edificar un macro-bloc, totalment descontextualitzat, amb 11 plantes nominals i de 44 m. d’altura (comparable a un immoble residencial de 15 plantes), dimensió que triplicaria llargament l’alçària total prevista per dita norma, agreujant, sense pal·liatius, les conseqüències negatives de qualsevol edificació”. Unes conseqüències inassumibles quan eixe lloc “és un punt delicat del paisatge del futur BIC i de la façana del Conjunt Històric” que “per raons històriques, paisatgístiques, urbanístiques i socials, pensem que hauria de veure’s íntegrament protegit, és a dir, enjardinat i lliure de tota edificació, recuperat per al gaudi present i futur de la ciutadania valenciana i de qui ens visite”.Confederació Empresarial Valenciana

En l’escrit, la Coordinadora “no tracta de discutir els hipotètics drets edificadors i econòmics” sinó sols “apuntar que s’està produint un conflicte entre interessos particulars i interessos públics que hauria de resoldre’s civilitzadament”, mitjançant una compensació justa: “Per això, pensant en positiu, s’haurien d’obrir vies d’enteniment orientades a passar pàgina i superar el conflicte, sense litigis, amb sensibilitat i racionalitat en la recerca d’un acord”.

Després d’aportar propostes de conciliació (entre d’altres p.e. “l’associació directa dels esmentats drets urbanístics a la parcel·la on s’assenta l’edifici de l’HOTEL EXPO, en ‘Nuevo Centro’, que pertany al mateix grup empresarial… per tal de materialitzar-los, sense problemes d’ubicació o altura, quan els seus propietaris vulguen”, de manera que “els antics terrenys de Jesuïtes restarien alliberats de tota càrrega edificatòria i es garantirien, sense perjudicar la ciutat, les expectatives urbanístiques dels promotors amb condicions d’explotació empresarial segurament millors”), es remarca el paper positiu que tenen els establiments hotelers en la dinàmica sòcio-econòmica de la ciutat, però, això no els eximeix d’implantar-se de manera sensible. En definitiva, s’hi posa l’accent en “la responsabilitat d’un sector hoteler i empresarial, en conjunt, per sobre d’interessos particulars d’alguns dels seus associats”, amb els valors culturals i paisatgístics de la ciutat “que són, a més a més i en bona mida, l’objecte d’atracció de qui els utilitza”, i per això mateix se’ls hi demana la seua mediació per tal d’afavorir un acord en benefici de la ciutat, del que puguen estar-ne ben orgullosos:

“Creiem que des d’una situació de crisi, apuntada per eixes entitats associatives en relació amb el creixement accelerat del parc hoteler, i des d’una visió de conjunt del sector que aposte pels valors històrico-paisatgístics de la nostra ciutat com garantia d’atracció de futurs visitants i que salvaguarde el prestigi de la seua iniciativa empresarial en mostrar-se procliu a respectar-los…, és raonable que els seus representants siguen cridats a fer un paper mediador en el conflicte.
Unió Empresarial Hotelera de la Província de València

A vostés, doncs, apel·lem directament. Parlen per favor a bones amb els promotors i, si ho troben convenient, empren les idees que, amb l’interés més desinteressat, ens hem permés d’expressar. Segur que des de la seua posició poden contribuir-hi molt a solucionar el problema. En això confiem.”

Així conclou la carta. L’acte s’ha produït amb to lúdic, sense cap incident ni malentés. La Coordinadora ha expressat de bestreta el seu agraïment a les entitats visitades i s’ha manifestat oberta a possibles entrevistes sobre la present iniciativa.