28/06/2005

Salvem el Botànic elabora una Proposició No de Llei amb el següent contingut:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA URGENT PROSSECUCIÓ O REINICIACIÓ -segons
pertoque- 
DE L’EXPEDIENT PER A LA DECLARACIÓ DEL JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL

Els/les Diputats/des de les Corts Valencianes ………………………………………… dels Grups Parlamentaris ………………………………………………………………….., de conformitat amb el que disposa l’article 154 i següents del Reglament de les Corts Valencianes, vénen a presentar la següent proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Mitjançant Resolució de 23 de novembre de 1982 del Director General de Belles Arts, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura (BOE d’11.01.83), adoptada a proposta del Patronat per a la conservació i protecció dels Jardins Artístics d’Espanya, es va acordar la incoació de l’expedient de declaració del Jardí Botànic de València com a “Jardí artístic”, en atenció als valors històrics, culturals i paisatgístics concurrents en el mateix i sent aquell el nivell màxim de reconeixement que la legislació en aquell temps vigent podia atorgar a béns culturals de tal naturalesa.

Aprovada la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià que, en desenvolupament de l’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, xifra el seu objecte en “la protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l’acreixement del patrimoni cultural valencià”, la Direcció general de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, mitjançant Resolució de 2 de febrer de 2000, donant compliment a allò preceptuat en la disposició transitòria primera d’aquesta llei, va convalidar les actuacions hagudes en els expedients incoats amb anterioritat a la seua entrada en vigor, entre els quals es trobava el corresponent al Jardí Botànic de la Universitat de València.

Posteriorment, mitjançant escrit de 4 de març de 2003, la Universitat de València, titular del Jardí que el passat 2002 va complir dos-cents anys d’existència, va sol•licitar de la Conselleria competent en matèria de cultura, la seua declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Jardí Històric i subjecció cautelar al règim jurídic de protecció definit en la Llei de Patrimoni Cultural Valencià.

Aquesta sol•licitud de la propietat va comptar amb els avals preceptius atés que s’han substanciat amb l’informe favorable emès de forma expressa per la Universitat Politècnica de València i amb l’assentiment positiu del Consell Valencià de Cultura, obtingut pel transcurs de tres mesos des de la sol•licitud d’informe sense pronunciament exprés. No havent-se realitzat per l’administració cap de les actuacions que exigeixen els articles 27 i concordants de la repetida Llei 4/1998 davant sol•licituds d’aquesta naturalesa.

Més recentment, en resposta a la queixa per inactivitat de l’administració, instada per la Coordinadora ciutadana “Salvem el Botànic. Recuperem ciutat”, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en dates 22 de març de 2004 i 30 d’abril de 2004, s’ha pronunciat en el sentit de recordar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana el seu deure irrenunciable de dictar resolució sobre la incoació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural respecte del Jardí Botànic de la ciutat de València, sense acceptar les raons d’aquesta Conselleria per a justificar demora alguna en el compliment d’aquell deure.

A la vista dels expressats antecedents i considerant la ineludible obligació dels poders públics valencians de comprometre’s de manera efectiva en la preservació i acreixement dels valors patrimonials que encarna un enclavament singular i fràgil d’incalculable valor cultural com és el bicentenari Jardí Botànic de la Universitat de València i el seu entorn, els Grups Parlamentaris ………………………………………………………………….., presenten la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten al Consell de la Generalitat a:

  1. Adoptar amb caràcter d’urgència, quantes mesures siguen necessàries per a la prossecució o reiniciació, si és el cas, de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, en la categoria de Jardí Històric, a favor del Jardí Botànic de la Universitat de València i el seu entorn, en els termes demandats per la citada Universitat, propietària de l’immoble i exigits per la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, per a donar efectivitat immediata al reconeixement i protecció dels valors patrimonials allí encarnats.
  2. Dictar de manera immediata l’aplicació al citat enclavament i al seu entorn del règim de protecció cautelar previst en l’article 27.4 de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià.
  3. Ordenar la pràctica de la notificació de les resolucions que a aquest efecte s’adopten a tots els interessats i a l’Ajuntament de València als efectes previnguts en el capítol III del títol segon de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià; disposant es porten a terme els tràmits d’audiència i informació pública preceptius i les restants actuacions exigides per aquesta norma legal a fi d’arribar a la resolució favorable de l’expedient declaratiu sense més dilacions innecessàries.
  4. Del grau de compliment de la present Resolució, el Govern Valencià donarà compte a aquestes Corts en el termini màxim de dos mesos.

Corts Valencianes, 28 de juny de 2005
…………………
…………………
…………………