Salvem el Botànic, recuperem ciutat ha col·laborat en l’organització i desenvolupament de la manifestació que va tenir lloc a València el dia 3 de juny de 2006, amb els següents arguments:

NOSALTRES, CIUTADANS I CIUTADANES , en el nostre propi nom, així com els col·lectius, organitzacions i entitats cíviques que s’adhereixen,

CONSCIENTS DE LA GREU SITUACIÓ DEL TERRITORI VALENCIÀ : constants agressions al medi ambient, especulació de la terra i de l’aigua, destrucció del paisatge, de la natura i del patrimoni cultural. Això com a conseqüència d’una economia basada en la construcció i en la producció de l’oci, en detriment de sectors com ara la indústria i l’agricultura, i tot amb l’exclusiva finalitat del benefici particular immediat, sense cap benefici social, i en manifesta hostilitat cap a l’opinió ciutadana.

ENS COMPROMETEM, DE FORMA CORRESPONSABLE , a la defensa del territori i dels seus recursos contra aquestes agressions, en demanda de mesures que, en un marc de polítiques socials avançades, subordinen l’economia a les necessitats reals de la població, deixant de potenciar turisme i construcció com activitats primordials, racionalitzant la indústria i endreçant el treball del camp. El nostre compromís s’estén a la demanda de vies efectives de participació ciutadana en tots els àmbits de l’Administració, i més concretament en els processos que afecten projectes urbanístics, infrastructures, actuacions sobre el medi i ordenació del territori.

CONSEQÜENTMENT, EXIGIM a les Administracions locals, autonòmiques, estatals i europees, en els àmbits que els corresponga:

La no aprovació, la suspensió o la paralització de projectes , urbanístics o no, que no acrediten o no hagen acreditat la suficient transparència informativa, així com els requisits d’acord previ amb els ciutadans afectats i d’àmplia acceptació social, tant en els objectius concrets del projecte com en el seu impacte ambiental i cultural.

Una nova normativa legal, elaborada amb la participació ciutadana, que tinga com a objectius clars frenar l’especulació i primar la protecció del medi, del paisatge i del patrimoni cultural sobre els objectius concrets dels projectes, i que, a més, procure vies efectives de participació ciutadana. Fins l’aprovació d’eixa normativa ha de quedar en suspens la tramitació o l’execució de qualsevol projecte que afecte de forma important el territori.

L’obertura d’un ampli debat social amb l’objectiu de delimitar les línies mestres d’un model territorial, social, econòmic i energètic que responga a les necessitats reals de la població, racionalitze els sectors productius, limite l’activitat urbanística, impedesca l’especulació, protegesca i respecte de forma efectiva el medi natural i el patrimoni cultural, i fomente l’ús racional dels recursos naturals i energètics.

PER UNA NOVA CULTURA DEL TERRITORI
ATUREM LA DESTRUCCIÓ PER A PENSAR EL PAÍS QUE VOLEM
PEL NOSTRE FUTUR, DEFENSEM EL TERRITORI

veure algunes imatges de la manifestació